Privatlivspolitik for patienter​

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler vi en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvorledes Kiropraktisk klinik Allerød behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Kiropraktor samt sekretærer har, under tavshedspligt, adgang til de oplysninger vi indsamler om dig i forbindelse med dit/dine besøg på klinikken.

Typer af oplysninger

Kiropraktisk klinik Allerød indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

·​Navn, adresse og personnummer, samt e-mailadresse og telefonnummer, såfremt disse oplyses.

Følsomme personoplysninger:

·​Helbredsoplysninger, såsom journaloplysninger, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

·​  Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
·​  Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
·​  Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller  sygehuslaboratorier
·  ​Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
·​  Afregningsformål
·​  Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s     databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig   lovgivning, f.eks.
o​ Dokumentationspligt
o ​Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel       for behandlingen
o​ Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
o​ Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
o ​Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Samtykke

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, afgiver du personoplysningerne frivilligt og med dit samtykke. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Du har ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Samtykke kan gives når man er fyldt 15 år.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.​

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

·​  Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
·​  Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-access)
·​  Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil     henvisningen er sendt.
·  ​Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives     oplysninger til de regionale afregningskontorer
·  Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
·​  Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse     tilfælde  det henvisende sygehus
·  ​I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os.
Vores databehandlere er p.t.:

-​Clinic Care.
-​Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB)

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger* - visse rettigheder:

-​Retten til indsigt i personoplysninger (egen-access)
-​Retten til berigtigelse (få ændret ukorrekte oplysninger)
-​Retten til at få slettet oplysninger
-​Retten til at få begrænset databehandling
-​Retten til dataportabilitet (tage data med til anden behandler)
-​Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne
-​Retten til at ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk     behandling (profilering)
-​Retten til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

* For journaler gælder dette, såfremt sletningen/berigtigelsen ikke strider imod gældende lovgivning vedrørende dokumentationspligten.

Læs mere

Databeskyttelsesforordningen:
https://www.dbreform.dk/

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser for journal føring på: https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/rettigheder-og-pligter/journalfoering/

Datatilsynet:
https://www.datatilsynet.dk/borger/om-borger/

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Ring 48 14 22 00

Telefontid om morgenen fra kl. 8.15​

Åbningstider:

Mandag - Fredag kl. 8.00 - 12.00

samt

Mandag + onsdag + torsdag kl. 14.00 - 18.00

Firma

Kiropraktisk Klinik Allerød ApS

CVR: 43357409

Adresse

​Allerød Stationsvej 10, 1

3450 Allerød

Kontakt

Telefon: 48 14 22 00

E-mail: info@kiropraktoralleroed.dk